vom Hochjochhospiz

(Bearbeiten)
Gipfel:
Guslarspitze Vordere