von Süden

(Bearbeiten)
Gipfel:
Maraia Cime di - Mezzo