Südgipfel - "Ostflanke"

(Bearbeiten)
Gipfel:
Fuchskarspitze