Von Mastrils bzw. St. Margrethenberg

(Bearbeiten)
Gipfel:
Chemi